כללי

 1. אתר www.amcor-solar.co.il (להלן: "האתר") המופעל ע”י חברת אמקור אנרגיות סולריות בע״מ ח.פ. 512875220 (להלן: "החברה ו/או אמקור"), משמש גם חנות ONLINE למכירת מוצרים ושירותים לצרכנים בישראל.
 2. האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
 3. הרכישה באמצעות האתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר (להלן: "פעולה ו/או הזמנה").
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתעשה על ידך באתר ותהווה את הבסיס המשפטי בכל עניין שבינך לבין החברה. לאור האמור הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו – גלישה באתר ו/או ביצוע כל פעולה מהווה הסכמתך להוראות התקנון ולנהוג לפיהן.
 6. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה. כך כל אדם המבצע פעולה באתר ו/או מבקר באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר מבין אותם ומסכים להם. וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 7. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא כל צורך בהתראה ו/או הודעה מוקדמת.
 8. המבקר ו/או הגולש ו/או הלקוח ו/או מבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש") מסכים כי רשומות המחשבים של החברה בדבר פעולות המתבצעות באתר יהוו ראיה לכאורה לאמיתות תוכנן ו/או לנכונות הפעולות.
 9. התמונות ו/או השרטוטים המוצגים באתר הם להמחשה בלבד ואין בהם כדי לחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המוצגים באתר. כמו כן החברה לא תישא באחריות בשל אי דיוק במידע המופיע באתר שאינו תלוי בחברה.
 11. הנהלת האתר ו/או החברה רשאיות לעדכן את מחירי המוצרים ו/או השירותים ו/או מבצעים באתר לרבות את תעריפי המשלוחים ו/או ההתקנות מעת לעת ולפי שיקול דעתן הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. למען הסר ספק המחיר התקף ביחס לפעולה ו/או הזמנה שבוצעה באתר הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה ו/או הפעולה (לרבות מסירת אמצעי תשלום). ככל והמחירים עודכנו טרם השלמת ההזמנה ו/או הפעולה – יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים עם השלמת ההזמנה ו/או הפעולה.
 12. החברה אינה מתחייבת כי המחירים ו/או התעריפונים המפורסמים באתר יהיו מוזלים ו/או תואמים למחירי המוצרים בנקודות המכירה.
 13. כשרות להשתמש באתר – רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע פעולות רכישה ו/או הזמנות כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים להלן: (1) המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות והינו מצהיר כי מלאו לו 18 שנים או יותר. (2) המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות בישראל ו/או מחזיק בכרטיס אשראי כדין. (3) המשתמש מאשר את צירופו למערכת הדיוור הישיר של החברה באמצעות דוא"ל, טלפון סלולארי והודעות טקסט ודואר בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מספר 40) התשס"ח – 2008.

הזמנות

 1. האתר מאפשר ללקוחות קנייה נוחה, קלה ובטוחה של המוצר באמצעות האינטרנט.
 2. ניתן לרכוש באתר בכל עת עד לגמר המלאי.
 3. הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי או תשלום בבית העסק – העסקה תתבצע לאחר אישורה ע”י חברת האשראי או ביצוע התשלום בבית העסק בפועל.
 4. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. ביצוע הזמנה יושלם לאחר בחירת דגם המוצר לרבות כמות גודל וצבע, הזנת פרטים אישיים באופן מלא והזנת פרטי אמצעי תשלום בכפוף למפורט לעיל. ביצוע הזמנה בפועל מותנה בהזנת פרטים מלאים ונכונים – מסירת פרטים שגויים במכוון ו/או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על הוראות הדין!
 7. הזמנה תושלם לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וזאת לאחר אימות פרטי התשלום שהוזנו באתר על ידי המשתמש. יובהר כי עסקת הרכישה ו/או ההזמנה תשתכלל לעסקה רק לאחר שהחברה תקבל אישור מחברת האשראי על ביצוע החיוב וזאת בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. אישור ביצוע ההזמנה ישלח בהודעת דוא"ל לכתובת שהמשתמש מסר בעת מסירת פרטים אישיים באתר וזאת תוך 48 שעות ממועד אישור ההזמנה.
 8. אישור ביצוע ההזמנה שישלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואין בו כדי לחייב את החברה.
 9. מקום בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, המשתמש יקבל הודעה מתאימה ועל מנת להשלים את העסקה ו/או ביצוע ההזמנה יהיה עליו להתקשר למוקד ההזמנות הטלפוני של החברה ו/או לסניפי החברה. במקרה כזה תחשב פעולת ההזמנה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי על ידי מבצע הפעולה וקבלת אישור חברת האשראי. מועדי המשלוח יחשבו החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת האשראי.
 10. במקרה בו המשתמש ביצע הזמנה באתר ובחר באפשרות למסור פרטי אשראי באופן טלפוני והמשתמש לא פנה טלפונית ו/או באמצעות דוא"ל של החברה תוך 7 ימים ממועד הפניה, החברה תהיה זכאית לבטל את ההזמנה.
 11. אישור ההזמנה והתחייבות לאספקת המוצר מותנים בכך שהמוצר זמין במלאי החברה במועד האספקה המשוער ו/או המבוקש. יובהר כי אף אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי בעת ביצוע ההזמנה לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום כסף ששילם לחברה ו/או לבטל את החיוב ובכל לפי מדיניות ביטולים והחזרות לפי תקנון זה.
 12. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ככל ולאחר סיום מכירה נמצא כי מוצר ו/או שירות אזלו מהמלאי רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. היה ובוטלה העסקה כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, ישיר או עקיף, שלכאורה נגרם למשתמש ו/או למי מטעמו.
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת ו/או אינה ממלאת אחרי הוראות תקנון זה.

אספקה והובלת המוצר

 • החברה תדאג לאספקת המוצר ללקוח לכתובת שהוקלדה על ידו בעת ביצוע הרכישה באתר מכירות, תוך 14 ימי עסקי מיום השלמת ההזמנה כמפורט לעיל. ככל ושעת השלמת ההזמנה תהיה לאחר השעה 12:00, מניין ימי האספקה יחלו ביום למחרת ממועד השלמת ההזמנה.
 • החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • משלוח המוצר יבוצע לכתובת שנמסרה ע”י הלקוח בעת הרכישה, באפשרות הלקוח לאסוף את המוצר ממשרדי החברה ו/או מסניפיה באופן עצמאי וזאת לאחר תיאום מראש.
 • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות ו/או למשתמשים במקום סמוך מקובל אשר יתואם עמם מראש.
 • את עלויות המשלוח ו/או ההתקנה ו/או איסוף המוצר ניתן למצוא באתר בעת ביצוע העסקה ו/או בחירת המוצר וניתן לברר את העלויות גם בפניה טלפונית לסניפי החברה.

מדיניות ביטולים

 • על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
 • מבצע הזמנה באתר ו/או הלקוח רשאי לבטל את עסקת ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק"), והוראות תקנות הגנת הצרכן התשע"א – 2010 (להלן: "התקנות").
 • הודעה על ביטול עסקה ו/או הזמנה ו/או חלק ממנה תעשה בכתב ותישלח לכתובת החברה ו/או פקס החברה ו/או לדוא"ל החברה המפורסמים באתר. ההודעה תהיה בתוקף אך ורק לאחר קבלת פקס או דואר אלקטרוני מהחברה המאשר קבלת הבקשה לביטול העסקה.

על הודעת הביטול לכלול את הפרטים הבאים: שם מלא של הלקוח, ת.ז., פרטי העסקה ותאריך ביצוע העסקה.

 • הלקוח רשאי להודיע על ביטול עסקה שבוצעה באתר באמצעות הודעה בכתב כמפורט לעיל החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מקבלת המוצר לפי המאוחר בהתאם להוראות הדין.
 • היה וביטול העסקה התבקש לאחר שהמוצר נשלח ו/או סופק ללקוח, הביטול יתאפשר בכפוף לכך שהמוצר לא הותקן אצל הלקוח והינו באריזתו המקורית תקין שלם ושלא נעשה בו כל שימוש ו/או התאמות אישיות עבור הלקוח בצירוף החשבונית המקורית, ובלבד שטרם חלפו 14 יום מתאריך קבלת המוצר ו/או מיום משלוח המוצר כאמור לעיל. כמו כן על הלקוח להשיב את המוצר לחברה כאשר כל העלויות הכרוכות בהחזרת המוצר תחולנה על הלקוח לרבות הוצאות בדבר שליחת המוצר לחברה.
 • היה והלקוח רכש מוצר באתר לרבות ביצוע התקנה של המוצר לא ניתן להחזיר את המוצר ו/או לבטל את העסקה לאחר ביצוע ההתקנה.
 • לאחר אישור ביטול העסקה ו/או החזרת המוצר בתנאים המפורטים לעיל, תחזיר החברה ללקוח את התשלום ששולם עבור המוצר בלבד (למען הסדר ספק הסכום שיוחזר ללקוח יהיה זה ששולם על ידו בפועל בלבד) וזאת בקיזוז דמי ביטול בסך 5% מסך העסקה או 100 ₪ (לפי הנמוך מבניהם) וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בקשר לעסקה.

אופן החזרת התשלום ללקוח כמפורט לעיל תעשה באופן בו בוצע התשלום על ידי הלקוח.

 • הודעה לביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק יחולו הוראות הדין בדבר ביטול העסקה.
 • מדיניות ביטול העסקה המפורטת לעיל תחול רק ביחס למוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו בנקודות מכירה אחרות ואלה יטופלו באופן פרטני בנקודת המכירה בה נקנו.
 • כמו כן בכל מקרה אשר בגינו נבצר יהיה מהחברה לנהל את האתר כתיקונו ו/או לספק את המוצרים לרבות בשל כוח עליון, הגבלת התנועה ו/או סגר בשל התפשטות נגיף הקורונה ו/או כל נגיף אחר ו/או תקלות במערכת הטלפונית ובכל מערכת תקשורת אחרת ו/או אירוע חבלה או ביטחוני – תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם המזמינים באתר, כולם או מקצתם.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, ניתן לפנות אל נציגי השירות של החברה דרך עמוד צור קשר באתר שלנו.
 • פרטי היצרן ו/או היבואן יופיעו על גבי המוצר שהוזמן. במקרה בו המידע כאמור אינו מספק ניתן לפנות למוקד השירות לקבלת מידע נוסף.

משרדינו : תלמי יוסף 25, א.ת מישור אדומים.

                                     info@amcor-solar.co.il

                                           1800-700-970   

אחריות ושירות

 • מוצרי החברה באתר מסופקים עם תעודת אחריות, מדבקות אחריות לפי דרישת הדין ומדריך למשתמש לרבות הוראות הפעלה ושימוש במוצר.
 • על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו והחברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף שייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע פעולות באתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • האחריות למוצר תיקונו ואחזקתו הינה בהתאם לאחריות היצרן המצורפת למוצר ועל הלקוח להפעיל את האחריות בהתאם להנחיות המפורטות בה.
 • האחריות תקפה רק לגבי לקוח המחזיק בידיו הוכחת קנייה מקורית ורק אם הרכישה נעשתה באמצעות החנות באתר מכירות הרשמי amcor-solar.co.il ולאחר שהלקוח הפעיל את האחריות בהתאם להוראות היצרן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוח להוכיח כי הינו הרוכש המקורי של המוצר.
 • הסעד הבלעדי לכל מוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום.
 • אחריות החברה לא תחול במקרים בהם הפגם במוצר נגרם כתוצאה מהפעלה ו/או התקנה שלא בהתאם להוראות היצרן.
 • החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה.
 • להפעלת האחריות ולקבלת שירות למוצר יש ליצור קשר עם החברה.

אבטחת מידע ופרטיות

 • חברת אמקור, כמו גם חברות אחיות וגורמי משנה נוספים הפועלים מטעם חברת אמקור ובהתאם לאותם הסטנדרטים, רשאיות להשתמש במידע המוזן באתר על מנת להביא לך את המידע והשירותים המבוקשים. מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות. וינוהל בהתאם לדין.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.
 • החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע”י הקונים ו/או המשתמשים באתר אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.
 • מסירת פרטים אישיים בביצוע הזמנה נעשית בהתאם לרצונו ולהסכמתו של הלקוח. מילוי הפרטים מעיד בדבר נכונות הלקוח למסירתם לחברה.
 • בעת הזנת הפרטים לאתר ו/או בעת ביצוע עסקה יתבקש המשתמש למסור פרטיו האישיים בניהם שם פרטי, משפחה, טלפון, כתובת – לשם השלמת הרישום באתר ו/או ביצוע עסקה המשתמש מתבקש למלא פרטים נכונים מלאים ומדויקים בלבד.
 • הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ישמרו במאגרי החברה בהתאם ובכפוף להוראות הדין, השימוש באתר ואישור הוראות תקנון זה מהווים הסכמת המשתמש כי פרטיו יישמרו במאגרי החברה כאמור והשימוש במידע יעשה כמפורט בתקנון זה ובהתאם להוראות הדין.
 • כפתור “שלח” ישמש הסכמה לחברת אמקור או למי מטעמה לעשות שימוש במידע אישי זה על מנת לספק לך מידע על המוצרים ומידע נוסף באמצעות אימייל או אחר, על שירותים ומשאבים הקשורים למוצרים של החברה. בנוסף, ניתן יהיה להשתמש במידע אישי זה למטרות סקר שוק. באם תחפצן להסיר בכל עת את פרטייך האישיים מרשימת התפוצה של החברה באמצעות לחיצה על כפתור “שלח” אני מאשר בחתימתי את הטופס ואת תנאיו.
 • מוסכם כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים) התשמ"ב – 1982;
 • הנהלת האתר לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטי הלקוחות והמידע מהאתר אלא בהתקיים נסיבות מיוחדות בניהן הלקוח הפר את תנאי השימוש באתר, יתקבל בידי הנהלת האתר צו שיפוטי המורה לה לעשות כן, במסגרת מחלוקת או תביעה או דרישה מצב הלקוח או כל בעל עניין אחר וכיו"ב.

קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה.
 • כך גם כל זכויות הקניין הרוחני בחברה לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, נוסחאות, דגמים וכיו"ב – הינם רכושה הבלעדי של החברה. זכויות אלה חלות גם על עיצובו הגרפי של אתר החברה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו, בסיס הנתונים, כתובת האתר וכיו"ב.
 • אין לעשות כל שימוש, לרבות מסחרי, בנתונים המתפרסמים על ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעות באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהחברה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה. כמו כן, אין לעשות שום שימוש בסימן מסחר או עיצוב או מוצר או דגם או תמונות המופיעים באתר. 

דין וסמכות שיפוט

 • המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או מי מטעמה בשל כל תביעה ו/או דרישה לרבות בהוצאות משפטיות ככל ויהיו הנובעים משימוש אסור באתר ו/או בניגוד לדין ולהוראות התקנון.
 • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד ולבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו ו/או בעיר בת ים, תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית.